สำนักศึกษาทั่วไปกำหนดจัดโครงการติว English Exit-Exam นที่ 11 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยงานศูนย์ภาษาสำนักศึกษาทั่วไปกำหนดจัดโครงการติว English Exit-Exam โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและแนะนำแนวทางในการทำข้อสอบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันที่ 11 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) โดยนิสิตที่สนใจต้องนำเอกสารประกอบการติวไปด้วยตนเองและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://genedu.msu.ac.th/exit-exam (Tutorials 2020) ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์พ. ศ. 2563