เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ“ โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดขยายผลงานวิชาการรับใช้สังคมและเปิดโอกาสให้คณะ / หน่วยงาน / หลักสูตรได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีพ. ศ. 2563 เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการให้บริการวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืนในรูปแบบต่างๆตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของหลักสูตร / คณะ / หน่วยงานโดยบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยประยุกต์ตามโจทย์ที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องการ

ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการภายใต้ชื่อ“ โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 โดยกำหนดแนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการและรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้นดังนี้

1. หลักเกณฑ์การขอรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ

“ โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. จัดทำข้อเสนอโครงการเขียนตามแบบฟอร์มจัดส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจำนวน 5 ชุด

ภายในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16. 30

 

487