เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ภายใต้กรอบประเด็นที่กำหนดโดยโครงการจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ

ดังนั้นกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ“ โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 โดยกำหนดแนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนโครงการเบื้องต้นดังนี้

๑. หลักเกณฑ์การสมัครรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

๒. จัดทำข้อเสนอโครงการเขียนตามแบบฟอร์มจัดส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจำนวน 5 ชุด ภายในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16. 30 น.

486