เกณฑ์ทุนอุดหนุนการการวิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคมรวมถึงเพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการสนับสนุนในด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมหรืองานวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติคณะศิลปกรรมศาสตร์จึงมีแนวทางจัดสรรทุนอุดหนุนให้กับบุคลากรของคณะในการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และเห็นสมควรให้มีประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพความสามารถทางการวิจัยและงานสร้างสรรค์

บุคคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถสมัครขอรับทุนโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโดยสามารถ Download เอกสาร“ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2562” และแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนโดยงานวิจัยใช้แบบฟอร์ม“ ศ. ว.-01” และงานสร้างสรรค์ใช้แบบฟอร์ม“ ศ. ส.-01” จากเว็บไซต์ http: / / www. fineart. msu. ac. th / หรือขอรับแบบฟอร์มและส่งคืนที่คุณวันเพ็ญอมรสินห้องฝ่ายพัฒนาวิชาการวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปิดรับข้อข้อเสนอขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนในเดือนมีนาคม 2563

ประกาศ-77
ประกาศ-76