ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สันติสุข แหล่งสนาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สันติสุข  แหล่งสนาม ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 27 มีนาคม 2563