ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สันติสุข  แหล่งสนาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ 
อาจารย์ สันติสุข  แหล่งสนาม 
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 27 มีนาคม 2563