การผ่อนปรนชั่วคราวให้นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย

1822_removed