รับสมัคร TCAS รอบ 5 (โครงการ เพรชพระพิฆเนศวร)

รับสมัคร TCAS รอบ 5 (โครงการ เพรชพระพิฆเนศวร)
เป็นการกระจายโอกาสทาง การศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องไม่เคยใช้สิทธ์หรือสละสิทธิ์ที่ใช้ไปแล้วในรอบ 1-3 ก่อนการสมัคร และต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 ตามประกาศ
ของ ทปอ. โดยมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัคร รอบที่ 5 เพื่อส่งตรวจสอบในการยืนยันสิทธิ์

#สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 20 คน
สาขาศิลปะการแสดง 5 คน
และสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 20 คน

…………………………………………………
#รายละเอียดการสมัคร
1.สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4384 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://www.msu.ac.th และhttp://www.fineart.msu.ac.th และส่งทางไปรษณีย์พร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 (ถือตามวันประทับตราไปรษณีย์) โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4384 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

#หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

3.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

4.สำเนาใบแสดงผลการเรียน

5.คำรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา (เฉพาะกรณีผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา)

6.แฟ้มสะสมผลงาน (Portforllio) หรือ CD ผลงานที่เคยจัดทำ

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชาทัศนศิลป์
และสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

***หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางคณะจะแจ้งให้ทราบในภายหลังและขอให้ทุกคนตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://www.msu.ac.th และ
http://www.fineart.msu.ac.th

2. สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.fineart.msu.ac.th
หรือกรณีสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานพัฒนาวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1อาคารเรียนรวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยกเว้นวันหยุดราชการ

3. การลงทะเบียนเรียนและการเปิดภาคเรียน จะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งและสามารถดูได้ที่ http://www.msu.ac.th และ http://www.fineart.msu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันเพ็ญ อมรสิน สำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4384

4. กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ไม่มารายงานตัวตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้ว หากมีความประสงค์ จะสมัครเลือกคณะ/ประเภทวิชา ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2563 จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อน โดยติดต่อขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ระบบรับตรง ทุกประเภท โควตา/โครงการ ได้ที่กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
………………………………………………….
#ทุนการศึกษา
เมื่อรายงานตัวเป็นนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้ว

#นิสิตทุกคนสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างๆดังนี้
1. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ ทุนกู้ยืม (กรอ.)
2. ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : https://fineart.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม-โครงการเพชรพร.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://fineart.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/06/ใบสมัครโครงการเพชร-5-63.pdf
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน….. ขอให้โชคดี

ดูน้อยลง