ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้ที่มีส่วนร่วมส่วนได้สวนเสียภายใน ระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ในระบบออนไลน์

208ds9