ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ (โครงการเพชรพระพิฆเนศวร) ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อ

 

โครงการเพชร-รอบที่5-เพิ่มเติม-ปีการศึกษา-63

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ

(โครงการเพชรพระพิฆเนศวร) ประจำปีการศึกษา 2563
 
ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการรายงานตัวและอื่นๆ
 
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ดำเนินการ ดังนี้
 
1. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องบันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th) ภายในวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563
 
2. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 
2.1 ชำระเงินด้วย QR Code ผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th)
 
2.2 ชำระเงินผ่านธนาคาร โดยพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th) ก่อนชำระเงินให้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนิสิตและชื่อ – สกุลให้ถูกต้อง และชำระเงินภายในวันที่กำหนดในใบชำระเงิน ทั้งนี้ โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้อ้างอิง โดยสามารถชำระได้ที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
 
2.2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ
2.2.2 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ
2.2.3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ
2.2.4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 
2.3 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามคณะที่สังกัด) ในภาคการศึกษา 1/2563 นิสิตใหม่ จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คณะ/ วิทยาลัย/ สาขาวิชา กำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนิสิตสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
 
2.3.1 เลือกชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเต็มจำนวน
2.3.2 เลือกชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบแบ่งเป็นรอบ ผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th) ดังนี้
 
รอบที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 ในช่วงวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563
 
รอบที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 ในช่วงวันที่ 18 – 31 กรกฎาคม 2563
 
รอบที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 30 ในช่วงวันที่ 1 – 19 สิงหาคม 2563
 
3. นิสิตที่รายงานตัวผ่านระบบ Internet พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ให้นิสิตดำเนินการ Upload File เอกสารหลักฐานการรายงานตัวพร้อมใบแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบ (http://admit.msu.ac.th) ภายในวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและมีความสำคัญ กรณีที่นิสิตให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ปลอมแปลงเอกสารหรือแก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริง จะถือเป็นความผิด ซึ่งอาจถูกดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการรายงานตัวและการ Uplaod Files เอกสารผ่านระบบ มีรายละเอียดและวิธีการ ดังนี้
 
3.1 เข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ที่เว็บไซต์ http://admit.msu.ac.th หรือ http://regpr.msu.ac.th/admit/home.php และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
 
3.2 Uplaod Files เอกสาร (.pdf) ระบบจะแจ้งแนวปฏิบัติการ Uplaod Files เอกสารสำหรับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ดังนี้
 
3.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต (.pdf) 1 แผ่น
3.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา (.pdf) 1 แผ่น
3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา (.pdf) 1 แผ่น
(กรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองแทน)
3.2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต (.pdf) 1 แผ่น
3.2.5 สำเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา (.pdf) 1 แผ่น
3.2.6 สำเนาเอกสารอื่นๆ (ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล,
คำสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้ามี) (.pdf) 1 แผ่น
 
หมายเหตุ เอกสาร 3.2.1 – 3.2.6 นิสิตต้องรับรองสำเนาเอกสาร โดยดำเนินการ 3 ส่วน ดังนี้
 
1. เขียนข้อความ “สำเนาถูกต้อง”
2. เขียนลายมือชื่อ ตัวอย่างเช่น “สมมุติ ทดสอบ”
3. เขียนชื่อเต็ม ตัวอย่างเช่น (นางสาวสมมุติ ทดสอบ)
4. นิสิตที่รายงานตัวผ่านระบบ Internet พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ Uplaod Files เอกสารครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำใบแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา (ตัวจริง) มาแสดงที่กองทะเบียนและประมวลผล อาคารปฏิบัติกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 1 ตามคณะที่สังกัด ดังนี้
 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เวลา คณะ/วิทยาลัย: 15.30 – 16.30 น.
คณ/วิทยาลัย : คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
5. นิสิตใหม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่คณะ/วิทยาลัย/ สาขาวิชากำหนดในวันรายงานตัว เข้าศึกษาผ่านระบบ Internet
 
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
-คณะศิลปกรรมศาสตร์
ระบบปกติค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)
-15,000
 
หมายเหตุ
ในภาคการศึกษา 1/2563 นิสิตใหม่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คณะ/ วิทยาลัย/ สาขาวิชา กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
6. นิสิตใหม่จะต้องชำระเงินค่ากองทุนสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิต 300 บาท/ คน
 
7. นิสิตใหม่จะต้องชำระค่าตรวจร่างกาย จำนวนเงิน 650 บาท การตรวจร่างกายนิสิตใหม่และการลงทะเบียนประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ดังนี้
 
7.1 การตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2563 ตามคณะที่สังกัด
ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) คณะแพทยศาสตร์ โทร. 043-722992,
043-722393 เว็บไซต์ http://www.med.msu.ac.th/web
 
 
 
7.2 การลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้นิสิตใหม่ดาวน์โหลดใบสมัครลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) กับโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ตามลิงค์ http://www.med.msu.ac.th/suddhavej/wpcontent/uploads/2020/06/Form-Golden-Card-Change-UC.pdf โดยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ นำมายื่นในวันตรวจร่างกาย
 
8. นิสิตใหม่สามารถติดต่อสอบถามเรื่องหอพักได้ที่ งานหอพัก กองอาคารสถานที่โทร. 043-754418, 043-754305 เว็บไซต์ http://dorm.msu.ac.th/home1 นิสิตใหม่จะต้องเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย 1 ปีการศึกษา และต้องแจ้งย้ายทะเบียนบ้านปลายทางมายังบ้านเลขที่ของสำนักงานกิจการหอพัก แล้วนำเอกสารการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านปลายทางมายื่นที่สำนักงานกิจการหอพักนิสิต ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2563 ตามคณะที่สังกัด ดังนี้
 
คณะวิทยาลัย : คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
การโอนย้ายทะเบียนบ้านของนิสิตใหม่ :โอนย้ายเข้าบ้านเลขที่ 52 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 
9. รายการอื่นๆ
 
9.1 นิสิตใหม่สามารถสอบถามข้อมูลการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-754408, 043-754333 ต่อ 7210-7214
 
9.2 นิสิตใหม่สามารถติดต่อสอบถามเรื่องชุดนิสิต/ชุดกีฬา ได้ที่ กองคลังและพัสดุ
โทร. 043-754446 เว็บไซต์ http://fin.msu.ac.th/
 
**กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ไม่มารายงานตัวตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิต ค่าตรวจร่างกาย
ค่าบำรุงหอพัก หรืออื่นๆ