ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ 2563

กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาตรี 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันอังคารที่ 7  กรกฏาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้อง FA110 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…………………………………………..
12:00 – 13:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
13:00 – 13:20 น. สโมสรนิสิตร้องเพลงคณะฯเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ นำเสนอวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปกรรมศาสตร์
13:20 – 13:40 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่
13:40 – 14:00 น. แนะนำคณะผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
14:00 – 14:30 น. การบรรยายในหัวข้อ “ระบบการลงทะเบียน” โดยฝ่ายพัฒนาวิชาการ
14:30 – 15:00 น. การบรรยายในหัวข้อ “รู้จัก กยศ.” โดยฝ่ายพัฒนานิสิต
15:00 – 16:00 น. นิสิตเข้าพบอาจารย์ประจำภาควิชาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา
-หลักสูตรศิลปะการแสดง ห้อง FA110
-หลักสูตรทัศนศิลป์ ห้อง FA102
-หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้อง FA106
16:00 – 16:30 น. สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ พบนิสิตใหม่
16:30 น. ปิดโครงการ