ประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง,ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู จำนวน 13 เครื่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 50000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง (คณะศิลปกรรมศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึง 7 สิงหาคม 2563

คลิกหัวข้อเพื่อดู

คลิก—> ประกาศและเอกสารประกวดราคา
คลิก—>ร่างขอบเขตของงาน
คลิก—>ราคากลาง