คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์และสาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 6 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา “ต้นกล้าศิลป์ ถิ่นอีสาน” ประจำปี 2563 ของสมาคมศิลปินอีสาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาทัศนศิลป์และสาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 6 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา “ต้นกล้าศิลป์ ถิ่นอีสาน” ประจำปี 2563  ของสมาคมศิลปินอีสาน

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ (สาขาจิตรกรรม)
อาจารย์ อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

ซึ่งผู้ได้รับทุนได้แก่

1. นางสาวอุทุมพร ขวัญดี นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศศิลป์
2. นางสาวนลินี กองศรี นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศศิลป์
3. นายวรวิทย์ บุตะกะ นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์
4. นายเขตพล อานันท์ นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์
5. นางสาววสิกา ลาบัวสาร นิสิต สาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์
6. นางสาวปรียาภัสสร์ รำไธสง นิสิต สาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย