ประชุมเพื่อรับฟัง แนวทางการขอรับการจัดสรรทุนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) ระยะที่ 4

4605_compressed