อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ

อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ

ประวัติ Profile

อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ

Dr.SOMKHIT SUKERB

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์
Head of Department of Visual Arts
ຫົວໜ້າພາກວິຊາທັດສະນະສິນ
助理教授、视觉艺术系主任

ประวัติการศึกษา Educational Background
ที่ ปีการศึกษา วุฒิ/สาขา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
1 2554 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 2551 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 2545

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

(ศป.บ.) สาขาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์การทำงาน (รวมถึงประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาให้กับสถาบันต่างๆ)

ที่ ปีที่ทำงาน ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 พ.ศ. 2548-2549 หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิต สำนักกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 พ.ศ. 2550 อาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 พ.ศ. 2551-2554 ผู้ช่วยสอน หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
5 พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน อาจารย์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 ผลงานทางวิชาการ    

หนังสือ/ตำรา

1) สมคิด  สุขเอิบ. 2557. ความรู้พื้นฐานทางวัฒนธรรมและอารยธรรม (foundation of Culture and Civilization. ทีคอม. 393.


งานวิจัย

1) สมคิด  สุขเอิบ. 2560. การสร้างเครือข่ายหมอลำกลอน หมอแคน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 146.

2) สมคิด  สุขเอิบ. 2555. ตลกหมอลำ : เนื้อหาและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันของการแสดงตลกในการแสดงของหมอลำ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

 

 บทความวิจัย

(ผลงานตีพิมพ์ต้องไม่ปรากฏอยู่ใน Hijacked Journal และสารบบของ Jeffery Beall’s List)

วารสารระดับชาติ

1) สมคิด สุขเอิบ. 2555. ตลกหมอลำ : เนื้อหาและกลวิธีการสร้างอารมรณ์ขันของการแสดงตลกในการแสดงของหมอลำ. “วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม”. 11 (23).

  1. สมคิด สุขเอิบ. 2551. การศึกษาตู้และหีบเก็บคัมภีร์ใบลานเพื่ออนุรักษ์และพัฒนารูปแบบและโครงสร้างทางศิลปกรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในวัด จังหวัดยโสธร. “วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม”. 5 (10).
  2. ชญาพร หลายเจริญ สมคิด สุขเอิบและราชันย์ นิลวรรณาภา. 2559. รำโทน : แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านในสถานศึกษาจังหวัดลพบุรี “วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม”.15(36). (TCI2)
  3. คฑา ม่วงเทศ สมคิด สุขเอิบและยิ่ง กีรติบูรณะ. 2559. เครื่องประดิษฐานแบบรักพิมพ์ลาย : แนวทางการพัฒนาพุทธศิลป์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์. “วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ”. 10(1). (TCI2)
  4. สมกมล กาญจนพิบูลย์ สมคิด สุขเอิบและกล้า สมตระกูล.  2561. แนวทางและการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน เพื่อความพร้อมต่อการเข้าร่วมเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร. “วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.” ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (2018): (ตุลาคม-ธันวาคม). (TCI1)
  5. ภราดร ชินสอน,สมคิด สุขเอิบ. แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม.  “วารสารกระแสวัฒนธรรม” ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 มกราคม – มิถุนายน 2562
  6. ศิริชัย ทัพขวาและสมคิด สุขเอิบ.  การพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลำหมู่เชิงธุรกิจ.  “วารสารกระแสวัฒนธรรม” ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 มกราคม – มิถุนายน 2562.

ประชุมวิชาการระดับชาติ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1) Somkhit Suk-erb. 2012. Increasing Economic Value of Nang Pramothai by Adapting Performance Style. International Conference of Art&Colture on Creative Economy. Thailand. 27-28 August 2012. Pp. 218-223.

2) Somkhit Suk-erb. 2013. Isan Comedians : Existence and Commercial Management. International Conference of Art&Colture on Creative Economy. Thailand. 7-8 August 2013. Pp. 100-106.

3) Somkhit Suk-erb. 2018. Creation Network of Mo Lam Mo Khaen for Promoting and Development Career Permanently. International Conference of Art&Culture in world Heritage. Thailand. 15-17 Fedurary 2018. Pp. 349-355.

 

รางวัล/เกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณ/อื่นๆ ที่เคยได้รับ 

1) อาจารย์ดีเด่นระดับคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

1) ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน

2) ด้านการแสดงหมอลำ

 

ภาระงานสอน

วิชาที่สอน ระดับปริญญา

ภาระงานสอน

(ชม./สัปดาห์)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
1607 102 ความรู้พื้นฐานวัฒนธรรมและอารยธรรม ตรี 3
1607 402 การจัดการอุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน ตรี 3
1607 404 โลกาภิวัตน์กับการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น ตรี 3
1602 701 ทฤษฎีพลวัตรและกระบวนทัศน์ทางวัฒนธรรม โท 3
1602 709 การบริหารโครงการวิจัยทางวัฒนธรรม โท 3
รวม 15

ประสบการณ์ในการควบคุมดูแลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ย้อนหลัง  5  ปี)

ปี ภาระงาน  (คน) หมายเหตุ
ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สภาพนิสิต สภาพนิสิต สภาพนิสิต
ปัจจุบัน สำเร็จการศึกษา รวม ปัจจุบัน สำเร็จการศึกษา รวม ปัจจุบัน สำเร็จการศึกษา รวม
2560
2559
2558 1 1
2557 1 1 1 2 1 1
2556 1 1 6 5 1

            *ให้คิดจำนวนภาระงานแต่ละปีโดยยึดตามรหัสนิสิต