ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563