ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุรารมย์ จันทมาลา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุรารมย์ จันทมาลา
ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563