คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้ามอบกระเช้าเพื่อสุขภาพสวัสดีปีใหม่แด่ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และท่านรองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2564
ผลิตโดย #ฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์