แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”
ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ผลิตโดย #ฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์