แจ้งเวียนการดำเนินการจัดทำข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(แบบ ป.01 และ แบบ ป.02)สำหรับการประเมินรอบที่1( วันที่1 กันยายน 2563 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

สมรรถนะพนักงานสายสนับสนุน

<<< ดาวน์โหลด>>>

p01-วิชาการ-5-1-64-15.45-น (1)

<<< ดาวน์โหลด>>>

ป01-สายสนับสนุน-13-1-64-น.

<<< ดาวน์โหลด>>>

สมรรถนะ-สายวิชาการ

<<< ดาวน์โหลด>>>