ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง เนื่องจากได้รับรางวัลพิเศษ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ
นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง
ในโอกาสได้รับรางวัลพิเศษ
ในโครงการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
NANMEE fine arts award ครั้งที่ 15 ปี 2563
หัวข้อ : อิ่มเอิบ
โดยผลงานที่มีชื่อว่า : พระปกเกล้าชาวตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยเทคนิค : สีอะคริลิค
นิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (วิชาเอกศิลปะไทย)ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม