ขอเชิญคณะกรรมการ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอด นโยบายและแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญคณะกรรมการ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอด นโยบายและแผน
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ (พื้นที่ในเมือง)