ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ลดขยะ

ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ลดขยะ
ร่วมใจกัน…ใช้ถุงผ้า…
ลดขยะ… เพื่อโลก…เพื่อเรา… คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม