ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔”

795-หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ