แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการใช้โรงละครกันทราเธียร์เตอร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์