โครงการสัมมนาประเมินผลงานศิลปนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม