เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
สมัครผ่านระบบรับสมัคร online : https://grad.msu.ac.th/admission/reg/index.html

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร :
https://grad.msu.ac.th/…/fileupload/1398843499.4621.pdf

ค่าธรรมเนียมหน่วยกิต :
https://grad.msu.ac.th/…/th/myfile/Mastet-PHD-MSU2563.pdf

รายละเอียดหลักสูตร :
https://grad.msu.ac.th/th/master-phd-2564.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: งานคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย
043 754 412 ต่อ 1638

ได้รับความไว้วางใจจากการซื้อขาย Ethereum Code