โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ ติว ก.พ. (ฟรี) ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 -17.00 น. รูปแบบออนไลน์