ขอความร่วมมือนิสิตทุกชั้นปี ร่วมทำแบบสำรวจความต้องการในการรับวัคซีน COVID-19