ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565

           ตามที่กองส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565 เพื่อสนุบสนุนให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 ประเภททุน ดังนี้

  1. ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัน
  2. ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทมุ่งเป้า
  3. ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภท First International Publication
  4. ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
  5. ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสานสนับสนุน

รายละเอียดเพิ่มเติม