ขอเชิญนิสิตสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขมพันธ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564”

ขอเชิญนิสิตสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
“ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขมพันธ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564”

::ประเภททุนให้เปล่ารายปี จำนวน 3 ทุนๆละ 20,000 บาท

::คุณสมบัติของสมัคร
-เป็นนิสิตปริญญาตรี ด้านศิลปะในสาขาต่างๆ
-มีความสามารถด้านศิลปะ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
-มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูงลงโทษและไม่เคยต้องโทษคดีใดๆ
-ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
-ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งประเภทรายปีและต่อเนื่องในปีการศึกษา 2563

::: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต www.sa.msu.ac.th หรือลิงค์

:::ขั้นตอนการสมัคร
ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาบันทึกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการขอรับทุนให้ครบถ้วนผ่านระบบสารสนเทศของกองกิจการนิสิต http://ss.msu.ac.th