คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพจิต”

โครงการ “การให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพจิต”              เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “การให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพจิต” โดยวิทยากร คณะกรรมการกลางการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา แสนสีหา ที่ปรึกษาจิตอาสา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จริยา จิรานุกูล อาจารย์ พญ.กองกาญจน์ จันทน์จารุสิริ นางสาวธาณัฐดา สิริโสนแก้ว ทีมให้คำปรึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ อาจารย์ศุภชัย ตู้กลาง ทีมให้คำปรึกษาจากศูนย์ความเป็นเลิศทางจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์ นักจิตวิทยา กองกิจการนิสิต วัตถุประสงค์ โครงการเพื่อเป็นหารสะท้อนข้อมูลของนิสิต กระบวนการดำเนินงานการให้คำปรึกษา การระดมความคิด การสร้างพลังเครือข่าย และแนวทางการเปิดห้องบริการให้คำปรึกษาในระดับคณะ