ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสามารถลงทะเบียน https://forms.gle/Lq33Yf1d8DqYj7vq9             เพื่อรับการติดต่อกลับจากโรงพยาบาลสุทธาเวช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 มมส โทร. 085 7787187, 089 6196669, 087 6355957