คำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ให้อาจารย์และหลักสูตรปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคามม ที่ 1814/2564 อย่างเคร่งครัด

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1814/2564