ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 30)

ประกาศฉบับที่-30-final