ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์