ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) (ศบค.) ครั้งที่ 11/2564