ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา