แจ้งเลื่อนการจัดอบรมและขยายเวลารับสมัครบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประทศไทยหลักสูตรระดับสูง