ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยมีการจัดประชุมออนไลน์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยชุดที่ 1 ต่อเครือข่ายนักวิจัยและนักสร้างสรรค์นาฏศิลป์แห่งประเทศไทยซึ่งมีจำนวนสมาชิก 200 คนโดยเป็นคณาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศไทย

ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล  นาฏยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นคนแรก และจะเป็นผู้ผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบทบาทศักยภาพและเอกภาพของวงวิชาการนาฏศิลป์ของประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยให้มีความเจริญเข้มแข็งต่อไป