ขอประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)