ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Emerald เพื่อการสืบค้นและแนะนำการส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์”