ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 17/2564