ประชาสัมพันธ์การอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัฑิตศึกษา