ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565