นิทรศการ Th,Cn,Vn Art Exhibition 2021

          นิทรศการ Th,Cn,Vn Art Exhibition 2021 เป็นการแสดงผลงานศิลปะของนิสิตระดับปริญญาโท ทั้งชั้นปีที่1 และชั้นปีที่2 สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้จัดนิทรรศการรูปแบบออนไลน์ กระตุ้นให้นิสิตทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 

           นิทรรศการครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือกันของนักศึกษาทั้งไทย จีน และเวียดนาม เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

นิทรรศการออนไลน์