การรับสมัครเยาวชนระดับ ปวส. ถึงระดับปริญญาตรี เข้าร่วม โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้โครงการ PTTER Teenergy ปีที่ 7