ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง : มาตรการการใช้พื้นที่คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์