คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน

วันนี้ (4 มีนาคม 2565 ) คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอนตลอดจนฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ในโครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ยอดเงินที่ได้รับจากการร่วมบริจาคปัจจัยหรือกัณฑ์หลอนจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 8,600 บาท