คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  ฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx  ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารวัฒนธรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และสามารถนำไปใช้ในการประเมินหน่วยงานของตนเองได้ โดยได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตร วินทะไชย รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ภัทร์ คชภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และนางสาวสุพัตรา แสงสว่าง ผู้ประสานงาน โดยบรรยายถึงกระบวนการซึ่งได้มาของการผ่านเกณฑ์ EdPEx ในด้านวัตถุประสงค์ของการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของคณะ แนวคิดตลอดจนเกณฑ์เบื้องต้นของ EdPEx แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรตามระบบ EdPEx แนวทางการเขียนโครงร่าง (OP) และอื่น ๆ  เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานที่เป็นเลิศ